Ima­ti dje­cu ko­ja su bli­zan­ci je je­dno ne­vje­ro­va­tno is­kus­tvo i ve­li­ki bla­go­slov u ži­vo­tu ro­di­te­lja, re­kla je Adri­ja­na Vra­nić, maj­ka Ma­ri­je i Ka­ta­ri­ne, šes­to­go­diš­nja­ki­nja, na današnjoj ma­ni­fes­ta­ci­ji “Dru­že­nje bli­za­na­ca”, ko­ja je održa­na u ba­nja­lu­čkom par­ku “Mla­den Sto­ja­no­vić”. Ka­ko je is­ta­kla, ima­ti bli­zan­ce i bi­ti bli­za­nac ni­je uobi­čaje­na stvar i to mo­gu ra­zu­mje­ti sa­mo oni ko­ji ih ima­ju i ko­ji su bli­zan­ci.

Imam sta­ri­jeg si­na i ka­da sam ro­di­la njih dvi­je, to mi je pro­mi­je­ni­lo ži­vot. U po­čet­ku mi je bi­lo te­že, jer do­bi­ti dvo­je dje­ce odje­dnom ni­je ma­la stvar”, objaš­nja­va ova maj­ka, ko­ja je na ovu ma­ni­fes­ta­ci­ju do­šla iz Gra­di­ške.

Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma Ma­ri­ja i Ka­ta­ri­na ja­ko su ve­za­ne je­dna za dru­gu, a ka­da je je­dna bo­le­sna, ova dru­ga je stal­no po­red nje. Je­da­na­es­to­go­diš­nji Mi­lan Ma­ksi­mo­vić ka­že ka­ko je ve­oma sre­ćan što ima bra­ta bli­zan­ca, s ko­jim je stal­no za­je­dno.

Nas dvo­ji­ca baš li­či­mo je­dan na dru­go­ga i pu­no nas lju­di mi­je­nja, a u ško­li nas uči­te­lji ni­su mo­gli ra­zli­ko­va­ti sve do dru­gog ra­zre­da. Je­di­no po če­mu mo­že­mo da se ra­zli­ku­je­mo je ben ko­ji ja imam iznad usne, a on ga ne­ma”, ka­že ovaj dje­čak.

“Dru­že­nje bli­za­na­ca”, ina­če, održa­va se se­dmu go­di­nu zare­dom u or­ga­ni­za­ci­ji Udru­že­nja po­ro­di­ca sa če­tvo­ro i vi­še dje­ce 4+, a ju­če je, za ra­zli­ku od pret­ho­dnih go­di­na, održa­no skro­mni­je. Jo­van Ra­do­va­no­vić, pred­sje­dnik Udru­že­nja 4+, ka­že ka­ko je ovo je­din­stve­no dru­že­nje bli­za­na­ca pre­ra­slo u tra­di­ci­ju ko­je će se du­go nje­go­va­ti.

Cilj ovog oku­plja­nja je naj­vi­še dru­že­nja, ka­ko dje­ce ta­ko i ro­di­te­lja, ali i da kroz igru i ra­zne ra­di­oni­ce vi­di­mo ko­li­ka je za­pra­vo sli­čnos­ti i blis­kost sa­mih bli­za­na­ca”, is­ta­kao je Ra­do­va­no­vić.

Mi­len­ko Ma­li­no­vić, šef ba­nja­lu­čkog Od­sje­ka za obra­zo­va­nje, zdrav­stvo i so­ci­jal­nu za­šti­tu u Odje­lje­nju za druš­tve­ne dje­la­tnos­ti, otvo­rio je ovo dru­že­nje uz že­lju da se ra­đa što vi­še bli­za­na­ca.

Dra­go mi je da u vre­me­nu ka­da je na­ta­li­tet u opa­da­nju održa­va­mo ovu ma­ni­fes­ta­ci­ju ko­ja je, po­red ‘Kon­fe­ren­ci­ja be­ba’, po­drža­na od stra­ne gra­da” is­ta­kao je Ma­li­no­vić.

BL1-150x150

Izvor: banjaluka.com