Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od15.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU OŠ “MLADEN STOJANOVIĆ”

BRONZANI MAJDAN

  raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola

“Mladen Stojanović” Bronzani Majdan

I- Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Mladen Stojanović” Bronzani Majdan  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Mladen Stojanović” Bronzani Majdan.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Mladen Stojanović” – Bronzani Majdan se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Mladen Stojanović” Bronzani Majdan može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

– da je državljanin BiH/RS

– da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

– ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

– ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

– nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava BiH, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,

V- Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

– Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

– Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

– Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

– Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH,

– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu

– Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. Stav 2. Krivičnog zakona RS, škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,

– Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Mladen Stojanović” Bronzani Majdan, Bronzani Majdan bb, 78204 Bronzani Majdan, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Mladen Stojanović” Bronzani Majdan”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području RS i BiH.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Mladen Stojanović” Bronzani Majdan u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

*************

REPUBLIKA SRPSKA                                                                                                                                                

JU OŠ “BORISAV STANKOVIĆ”                                                          

Ivana Kosančića 2 

78 000 BANjALUKA                                                                                                                               

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor razredne nastave, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, puna norma, 2 izvršioca;

2. Nastavnik biologije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, puna norma, 1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su:

1. da je državljani RS, odnosno BiH (što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu);

2. da je punoljetan (što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte);

3. da je radno sposoban (što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu);

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata, uvjerenje o neosuđivanosti, škola će pribaviti službenim putem).

Posebni uslovi:

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, sa naznakom na koje radno mjesto se prijavljuju, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

4. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom “za Konkurs”.

Rok za podnošenje prijave iznosi 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji se prijavljuju na radna mjesta pod rednim brojem 1. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti u srijedu, 29.11.2017. godine, u 10 časova.

Za kandidate koji se prijavljuju na radno mjesto pod rednim brojem 2. a koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti u četvrtak, 30.11.2017. godine, u 10 časova.

********************

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

POSEBNO ODJELjENjE ZA SUZBIJANjE KORUPCIJE

ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA

BANjALUKA

 raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Naziv radnog mjesta

1. Stručni saradnik ……………………………………….1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme

Opis poslova: stručni saradnik pomaže republičkim javnim tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom republičkih javnih tužilaca.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

1.      Opšti uslovi:

– da je državljanin BiH

– da je punoljetan

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora

od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini

 nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu

 – da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2. Posebni uslovi

 –  VSS završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit

Potrebni dokumenti

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži:

– uvjerenje o državljanstvu

– izvod iz matične knjige rođenih

– uvjerenje da kandidat nije osuđivan

– uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– diplomu o stručnoj spremi

– uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

Priloženi dokumenti treba da budu u originalu ili ovjerene kopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu:

Republičko javno tužilaštvo

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala

ul. Bana Lazarevića br. 15

78 000 Banjaluka

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti obaviješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

**************

JU OŠ “STANKO RAKITA”                                      

JOVE G. POPOVIĆA br.9

BANjALUKA

 raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Nastavnik/profesor razredne nastave, puna norma – jedan izvršilac na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja

Za navedeno radno mjesto traži se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačenje adrese prebivališta i broja telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:

1. uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, za kandidate iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju dana, 28.11.2017. godine, u prostorijama JU OŠ “Stanko Rakita” Banjaluka, sa početkom u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko ne pristupe intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom i naznakom “za konkurs” dostaviti na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

**************

JU DJEČIJI VRTIĆ “NEVEN”

ČELINAC

         raspisuje

JAVNI KONKURS

za upražnjeno radno mjesto vaspitača u JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac

1. Raspisuje se Javni konkurs za prijem radnika:

– diplomirani vaspitač predškolske djece na određeno vrijeme, a najkasnije do 31.8.2018. godine – 4 izvršioca

2. Opis poslova

Radnik obavlja poslove utvrđene Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac.

3. Opšti uslovi za kandidate

– da je državljanin RS, odnosno BiH,

– da je stariji od 18 godina,

– da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i  obrazovanja u skladu sa Zakonom,

– da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom

4. Posebni uslovi za kandidate

1.1.   – visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača

  – položen stručni ispit

5.      Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Diplomu,

– Potvrdu o položenom stručnom ispitu,

– Izjavu da se ne vodi krivični postupak,

– Izjavu da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom,

– Izjavu da ima opštu zdravstvenu i psihičku sposobnost za posao na koji se prima

– Biografiju,

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju 28.11.2017. godine u 13 časova.

         Dokumenti priloženi uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji se budu nalazili među prva četiri mjesta sa liste primljenih kandidata dužni su da u roku od sedam dana od dana obavještenja dostave dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerene kopije.

Ako rangirani kandidati u propisanom roku ne dostave dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

         Prijavu na konkurs dostaviti na adresu: JU Dječiji vrtić “Neven” Čelinac za Komisiju za izbor, Vojvode Mišića br.2, ili lično predati na protokol Dječijeg vrtića.

         Sve informacije na telefon 051/551-345.

*************

SŠC “GEMIT-APEIRON”

BANjALUKA

Pere Krece 13

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme za školsku 2017/18. godinu

1. Nastavnik praktične nastave zubno-stomatološke grupe predmeta na određeno do 30.6.2018. godine (puna norma)

2. Prof. fizike na određeno do 30.6.2018. godine

Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Potrebna dokumentacija:

1. Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),

2. Diploma o završenom obrazovanju,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Izvod iz matične knjige državljana.

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci), dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

O vremenu i mjestu intervjua, svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem elektronske pošte.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8 do 16 časova.

************

JU POLjOPRIVREDNA ŠKOLA BANjALUKA

Knjaza Miloša br. 9, 78 000 Banjaluka

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta:

1) Nastavnik praktične nastave – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, nepuna nastavna norma od 6 časova sedmično – radnik sa iskustvom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 75. i članom 77. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i članom 6.  Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

U radni odnos će se primiti lice sa iskustvom.

Opšti uslovi:

– da je državljanin RS ili BiH a što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

– da je punoljetan, a što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

– da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

– da ima odgovarajuću stručnu spremu utvrđenu članom 6. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se

dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a ona podrazumijeva:

1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno:

– diplomirani inženjer prehrambene tehnologije;

– diplomirani inženjer poljoprivrede za tehnologiju biljnih proizvoda;

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa,

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

* Uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

1) prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

2) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

3) rezultati ostvareni na intervjuu i testu,

4) dužina radnog staža.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama JU Poljoprivredne škole u Banjaluci, dana 29.11.2017. godine u 12.45 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

*************

REPUBLIKA SRPSKA

JU POLjOPRIVREDNA ŠKOLA BANjALUKA

Knjaza Miloša br. 9

OBAVJEŠTENjE

         Poništava se konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnika praktične nastave za pekarstvo – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, nepuna nastavna norma od 6 časova sedmično u JU Poljoprivrednoj školi Banjaluka, broj: 670/17 od 25.9.2017. godine, objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 27.9.2017. godine zbog formalno-pravnih nepravilnosti u tekstu konkursa.

**********

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ”

BANjALUKA

Save Kovačevića bb

78000 Banjaluka

 direktor škole vrši

PONIŠTENjE DIJELA JAVNOG KONKURSA

1. Poništava se tačka 2. iz Javnog konkursa objavljenog 1.11.2017. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske”, a odnosi se na:

– Profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.12.2017. godine.

2. Ostali dio teksta konkursa ostaje nepromijenjen.

************

GP KRAJINA AD BANjALUKA

TRG SRPSKIH JUNAKA BR 4

raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

do 3 (tri) mjeseca

1. Zidar                      neodređen broj  izvršilaca

2. Tesar                neodređen broj  izvršilaca

3. NK radnik                  2  izvršioca

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i  sljedeće posebne uslove:

1. VK ili KV zidar, završena škola za VK ili KV zidara sa 6 mjeseci radnog iskustva; PK zidar, sa položenim ispitom za PK zidara sa 6 mjeseci radnog iskustva.

2. VK ili KV tesar, završena škola za VK ili KV tesara sa 6 mjeseci radnog iskustva; PK tesar sa položenim ispitom za PK tesara sa 6 mjeseci radnog iskustva.

3. NK radnik, bez kvalifikacije

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objave

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na adresu,

GP “Krajina” a.d. Banjaluka, Trg srpskih junaka br. 4.