Na osnovu člana 33. Zakona o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16 ), člana 25. Statuta Zavoda, člana 13. Pravilnika o radu i člana 25. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Slatinska 11 Banjaluka, direktor Zavoda raspisuje

Javni konkurs za prijem u radni odnos

I – Direktor Zavoda raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 1. Fizioterapeut kineziterapije za djecu od 2 do 18 godina … 1 izvršilac (m/ž)
 2. Fizioterapeutski tehničar … 1 izvršilac (m/ž)
 3. Radni terapeut … 1 izvršilac (m/ž)
 4. Medicinska sestra – tehničar na njezi pacijenata … 4 izvršioca (m/ž)
 5. Medicinska sestra na njezi pacijenata … 1 izvršilac (m/ž)
 6. Medicinska sestra u dnevnoj smjeni … 1 izvršilac (m/ž)
 7. Medicinska sestra na info pultu … 1 izvršilac (m/ž)
 8. Spremačica … 5 izvršilaca (m/ž)
 9. Radnik na telefonskoj centrali … 1 izvršilac (m/ž)
 10. VKV vozač motornih vozila … 1 izvršilac (m/ž)
 11. KV električar … 1 izvršilac (m/ž)
 12. Magacioner prehrane … 1 izvršilac (m/ž)
 13. Stručni saradnik za finansijsko knjigovodstvo i izvještavanje … 1 izvršilac (m/ž)

II – Kandidati su dužni da ispunjavaju opšte i posebne uslove:

A) Opšti uslovi:

– da je državljanin BiH,

– da je stariji od 18 godina,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

B) Posebni uslovi:

Radno mjesto pod r.b 1: Fizioterapeut kineziterapije za djecu od 2 do 18 godina

– VŠS/VSS, viša/visoka, viši fizioterapeut, diplomirani medicinar – fizioterapeut (180/240 ECTS),

– položen stručni ispit,

– dodatna edukacija iz NRT i drugih tehnika koje se primjenjuju u radu sa djecom,

– najmanje 1 godina radnog iskustva.

Radno mjesto pod r.b. 2: Fizioterapeutski tehničar

– SSS, srednja škola, fizioterapeutski tehničar,

– položen stručni ispit,

– najmanje 1 godina radnog iskustva.

Radno mjesto pod r.b. 3: Radni terapeut

– VŠS/VSS, viša/visoka, viši radni terapeut, viši fizioterapeut, strukovni radni terapeut, diplomirani medicinar – fizioterapeut (180/240 ECTS),

– položen stručni ispit,

– dodatna edukacija iz oblasti radne terapije za fizioterapeute,

– najmanje 1 godina radnog iskustva.

Radno mjesto pod r.b. 4: Medicinska sestra – tehničar na njezi hospitalizovanih pacijenata Odjeljenja II

– SSS/VŠS, srednja/viša, medicinska sestra/tehničar, viša medicinska sestra – opšti smjer

– položen stručni ispit,

– dodatna edukacija iz sestrinske njege neuroloških pacijenata,

– najmanje 1 godina radnog iskustva.

Radno mjesto pod r.b. 5: Medicinska sestra na njezi hospitalizovanih pacijenata Odjeljenja IV

– SSS, srednja škola, medicinska sestra/tehničar – opšti smjer,

– položen stručni ispit,

– dodatna edukacija iz zdravstvene njege vaskularnih pacijenata i pacijenata sa dijabetesom,

– najmanje 1 godina radnog iskustva.

Radno mjesto pod r.b. 6: Medicinska sestra u dnevnoj smjeni

– SSS, srednja škola, medicinska sestra/tehničar – opšti smjer,

– položen stručni ispit,

– dodatna edukacija iz zdravstvene njege reumatoloških i neuroloških pacijenata, posttraumatskim i postoperativ – nim stanjima,

– najmanje 2 godine radnog iskustva.

Radno mjesto pod r.b. 7: Medicinska sestra na info pultu

– SSS, srednja škola, medicinska sestra/tehničar – opšti smjer,

– položen stručni ispit,

– poznavanje rada na računaru i kliničkom informacionom sistemu zdravstvene ustanove,

– najmanje 1 godina radnog iskustva.

Radno mjesto pod r.b. 8: Spremačica

– OŠ, osnovna škola, NK, nekvalifikovani radnik

Radno mjesto pod r.b. 9: Radnik na telefonskoj centrali

– SSS, IV stepen,

– najmanje 6 mjeseci radnog iskustva.

Radno mjesto pod r.b. 10: VKV vozač motornih vozila

– SSS, vozač motornih vozila – specijalista V stepen,

– Dozvola o posjedovanju B, C1 kategorije za upravljanje motornim, vozilima,

– Najmanje 1 godina radnog iskustva.

Radno mjesto pod r.b. 11: KV električar

– SSS, III stepen elektro smjera,

– najmanje 6 mjeseci radnog iskustva.

Radno mjesto pod r.b. 12: Magacioner prehrane

– SSS, IV stepen, prehrambeni tehničar, ekonomski tehničar, kuvarski tehničar,

– položen ispit iz higijenskog minimuma,

– najmanje 6 mjeseci radnog iskustva.

Radno mjesto pod r.b. 13: Stručni saradnik za finansijsko knjigovodstvo i izvještavanje

– VSS, diplomirani ekonomista (180/240 ECTS).

– poznavanje rada na računaru,

– najmanje 1 godina radnog iskustva.

III – Kandidati za radna mjesta dužni su dostaviti:

– prijava/molba na konkurs sa osnovnim podacima kandidata,

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),

– diploma/svjedočanstvo o završenoj školskoj spremi,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je propisano kao poseban uslov),

– potvrda/uvjerenje o završenoj obuci i edukaciji (ako je propisano kao poseban uslov),

– potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu (ako je propisano kao poseban uslov).

Oni kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od tri dana od dana dostavljanja odluke o izboru dostaviti ovjerene kopije dokumenata iz tačke III i uvjerenje o sposobnosti za rad (ljekarsko uvjerenje).

Oni kandidati koji budu izabrani za radna mjesta od r.b. 1 do r.b. 8 dužni su dostaviti dokaz o vakcinaciji protiv hepatitisa B ili dokaz da su započeli postupak vakcinacije.

Postupak će sprovoditi Komisija za prijem u radni odnos koju rješenjem imenuje direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banjaluka. Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banjaluka, Ul. Slatinska br. 11., sa naznakom: “Prijava na konkurs za prijem u radni odnos” ili lično, putem protokola u Zavodu.

Broj: 135-04-2999/18

Datum: 14.3.2018.

Direktor dr sci. med. Goran Talić, spec. ortopedije sa traumatologijom