Suština parketarskog rada je ugradnja parketnih daščica bez završne obrade ljepljenjem na cementnu košuljicu!

Za ugrađivanje parketa, prema standardima se najčešće koriste daščice  od hrastovog drveta, dimenzija 300x42x21mm, sa perima i žljebovima.

Parket treba da je klasifikovan kao ekstra (E ili Ex) klasa.

Materijal koji se isporučuje na gradilište treba da je nov i upakovan u foliju koja ga štiti od vlage i mehaničkih uticaja.

Debljina parketa je 21-22 mm, a minimalna debljina radnog sloja 9 mm.

Geometrija daščica treba da je takva da se odstupanja od dimenzija mjere dijelovima milimetra, neravnine površine ne treba da prelaze 125 µkm (tako da se zahtijeva minimalno brušenje). Pera treba da lako ulaze u žljebove.

Po načinu sječenja parket treba da je radijalno sječeni, površina presjeka je upravna na godove drveta tako da je tekstura drveta jednorodna i ne vidi se kružna tekstura godova.

Vlažnost parketa treba da je u granicama 7-13%.

Za pričvršćivanje na podlogu se koristi ljepak. Ljepak mora da bude takav da se njime postigne čvrsta, trajna i elastična veza između podloge i parketa. Ne smije štetno da utiče na podlogu, na parket i na osobe koje sa njim rade i koje će boraviti u prostoriji.

Poslije ugradnje ne smije da ima neprijatan miris, a svojstvo ljepljenja ne smije da se promijeni pri temperaturama do 75°C.

Lak za lakiranje treba da je polumat i mora biti takav da:

– potpuno zatvara pore drveta, stvara gladak i ravan film, ističe strukturu i boju drveta i dobro se veže sa drvetom;
– osjetno ne mijenja boju drvenih podnih elemenata;
– lakirane površine budu otporne na vodu i blage hemikalije koje se koriste u domaćinstvu;
– bude tvrd i elastičan u takvoj mjeri da omogući upotrebu bez vidljivih oštećenja u normalnim uslovima korišćenja;
– nakon ugradnje ne razvija neprijatan miris.

Trajnost laka u normalnim uslovima mora biti minimalno 5 godina.

U slučaju bojenja drvenih elemenata sredstvo za bojenje mora trajno zadržati odabrani ton boje.

Način izvođenja radova

U prostorijama, u kojima se polaže parket, moraju biti završeni svi građevinski, završni i montažni radovi. Prostorija mora biti očišćena od otpadaka, materijala, alata i dr. Mora biti omogućeno grijanje i provjetravanje prostorije. Spriječiti nepoželjno ulaženje u prostoriju. Temperatura prostorije mora biti 18-25°C, a vlažnost vazduha 45 do 65%.

Dozvoljena vlažnost podloge (cementne košuljice) je do 2.5%.

Ukoliko nije drugačije predviđeno projektom, površina podloge mora biti horizontalna, ravna i sa pravilno raspoređenim dilatacionim fugama. Nisu dozvoljene neravnine podloge (valovitost, ispupčenost i sl.), suvišna glatkost ili hrapavost, zaprljanost, pukotine uslijed sleganja ili utezanja. Dopuštena odstupanja od ravne površine su 2mm na dužini od 2m.

Košuljice koje se krune ili su neravne moraju da se prethodno saniraju samonivelirajućim masama za izravnanje. Nije dozvoljeno ravnanje podloge bilo kakvim ljepkovima. Osim toga košuljica mora da je čista, ravna, bez prašine tj. usisana.

Košuljica ne smije da bude manje debljine od 3,5cm. Period sušenja košuljice ne smije da je kraći od 5 nedjelja ukoliko nije korišćena brzovezujuća košuljica.

Parketne daščice polagati pod uglom od 45° – udvojena riblja kost.

Prije početka polaganja, parket ostaviti u prostoriji u kojoj će se ugrađivati, u originalnoj ambalaži, najmanje 48 sati prije ugradnje.

Između ugrađenih podnih elemenata i čvrstih građevinskih elemenata (zidova, stubova i slično) moraju se ostaviti dilatacione fuge. Minimalna širina fuge je 10mm. Temperaturne fuge treba ostavljati min. 1.5mm na 1m dužine poda. Ako postoje dilatacione fuge u podlozi na koju se polaže parket, onda se i dilatacije u parketu moraju poklapati sa tim dilatacijama.

Vezivanje parketa za podlogu tečnim ljepkom vršiti tako što se ljepak nanese po cijeloj površini podloge. Izvođač radova je dužan da se pridržava uputstava proizvođača ljepka. Obavezno poštovati preporuku proizvođača o periodu između polaganja parketa i početka brušenja.

Priprema površine vrši se struganjem površine sa završnim brušenjem. Struganje (hoblovanje) se vrši do glatke i čiste površine. Poslije završenog hoblovanja pod detaljno očistiti jakim usisivačima i prebrisati vlažnim pamučnim krpama. Brušenje se vrši u nekoliko faza, prvo brušenje brusnim papirom granulacije 40 ili 60, poslije toga brusnim papirom granulacije 80, a zatim granulacije 120. Završno brušenje obavlja se u svim slučajevima brusnim papirom granulacije 150. Parket se fuguje specijalnom masom prije posljednje ruke brušenja. Višak mase za gletovanje obavezno odstraniti sa poda, a po stvrdnjavanju mase pod još jednom prebrusiti.

Optimalni uslovi za hoblovanje parketa su:
-temperatura vazduha 15-20˚C
-relativna vlažnost vazduha 50-60%.

Prije početka lakiranja parketa napraviti uzorak dimenzije 1.0 x 1.0m radi dobijanja saglasnosti investitora.

U zavisnosti od uputstva proizvođača laka za parket na pod se nanosi sloj grunta (impregnacija), a zatim dvije “ruke” laka ili se odmah pristupa lakiranju (tri “ruke”). Prašinu od brušenja ukloniti usisivačem za prašinu. Naročito je važno da se poštuje period sušenja laka između dva sloja preporučen od proizvođača laka. Lak može biti vodeni ili poliuretanski.

Između svake ruke lakiranja, kada se lak osuši, obavezno je mašinom za poliranje (brusni papir 180) preći preko lakirane površine i nakon toga detaljno očistiti površinu.

Prilikom lakiranja pod ne treba da bude izložen strujanju vazduha ili direktnoj sunčanoj svjetlosti.

Optimalni uslovi za lakiranje parketa su:
-temperatura vazduha 18-22˚C
-relativna vlažnost vazduha 65-75%.

Bojenje se vrši prema zahtjevu naručioca. Vrsta sredstava za bojenje obavezno se bira prema vrsti laka, a nanosi se po uputstvu proizvođača.

Način vršenja kontrole i mjerenja

Ugrađene površine se mjere od granice do granice grubih građevinskih elemenata (zidova, stubova, otvora i sl.). Ne oduzimaju se površine pojedinih izbočina i stubova do 0.45m2, otvora do 0.75m2 i dilatacionih razdjelnica.