Po nalogu gradskih vlasti, počela je sanacija oštećenog nasipa na Vrbanji i Vrbasu u naselju Česma. Sredstva u iznosu od oko 460.000 KM obezbjeđena su iz budžeta Fonda solidarnosti.

Vodna inspekcija Grada Banje Luke, krajem aprila je naložila sanaciju nasipa na desnim obalama Vrbanje i Vrbasa, od lokaliteta „Crni vir“ do nekadašnjeg visećeg mosta u naselju Česma.

Nasip na Vrbanji je izgrađen 2004. godine, a oštećen u poplavama 2014. godine. Tada je urađena njegova privremena sanacija, međutim problem nije trajno riješen.

Posljednjim nnspekcijskim nadzorom, utvrđena su četiri oštećenja na nasipu ukupne dužine od oko 170 metara.

-Na osnovu registrovanih oštećenja obaloutvrde vidljivo je da ona predstavljaju negativni uticajni faktor na stabilnost, a samim tim i na funkcionalnost nasipa koji bi trebalo da štiti domaćinstva u naselju Česma od plavljenja – istakao je Janko Kecman, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove.

Što se tiče nasipa na rijeci Vrbas, na lokaciji nekadašnjeg visećeg mosta, koji je srušen u poplavama 2014. godine, uočena su dva aktivna klizišta ukupne dužine oko 50 metara.

-S obzirom na blisko međusobno rastojanje ova dva klizišta moguće je njihovo objedinjavanje u jedinstveno klizište. Nestabilnosti koje su uočene utiču na stabilnost ovog dijela nasipa i potrebno ih je sanirati – navodi Kecman.

Sredstva za sanaciju ova dva nasipa obezbjedila je Vlada Republike Srpske, a cijeli posao je u nadležnosti JU „Vode Srpske“,  koje su nadležne za održavanje nasipa i obaloutvrda na Vrbasu i Vrbanji.