Za subvencije za poboljšanje kvaliteta zemljišta, za šta je obezbijeđeno 200.000 KM, prijavilo se ukupno 186 kandidata.

Prema podacima Centra za razvoj poljoprivrede i sela, na javni poziv, koji je bio otvoren do 31. avgusta, pristiglo je 186 prijava iz 25 mjesnih zajednica.

U narednom periodu, komisija će po obilasku prijavljenih parcela, obaviti bodovanje  u skladu sa pravilnikom, a rukovodeći se kriterijumima o utvrđivanju uslova za izbor najpovoljnijih projekata u poljoprivredi.

Inače, za ovu vrstu subvencija poljoprivredi sredstva su prikupljena na osnovu naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i biće iskorištena za sufinansiranje projekata čijom realizacijom se stvaraju uslovi za osposobljavanje neplodnog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju.

Kako su naveli iz Centra za razvoj poljoprivrede i sela, osnovni ciljevi dodjele ovih subvencija su povećanje oraničnih površina i privođenje kulturi, kroz mjere osposobljavanja i uređenja poljoprivrednih zemljišta koja su degradirana, zapuštena, koja su lošijeg kvaliteta ili su neplodna, popravku i poboljšanje plodnosti zemljišta, sprovođenje protiverozivnih mjera ili melioracije poljoprivrednog zemljišta slabijeg kvaliteta i sprovođenje postupka komasacije.

Maksimalna sredstva koja su mogla da se dobiju po osnovu javnog poziva utvrđuju su u visini 60 odsto od  vrijednosti projekta, a ne mogu biti veća od 5.000 KM po projektu. Minimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se mora obuhvatiti ovim mjerama je jedan hektar, a maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se mogla prijaviti iznosi pet hektara.