Eko toplane su na polovini sezone grijanja 2019/2020 i do sada proizvodnja i isporuka toplotne energije protiču uredno, bez većih problema.

Kvalitet grijanja i odnosi sa korisnicima

Kada je riječ o kvalitetu grijanja, redovne analize pokazuju da je u odnosu na protekle sezone kvalitet grijanja poboljšan, što je rezultat sanacije distributivne mreže koja je urađena u periodu prije ove sezone grijanja.

– S obzirom na činjenicu da su Eko toplane komunalno preduzeće u službi svojih korisnika, odnos sa potrošačima nam je veoma važan, a zadovoljstvo korisnika nam je na prvom mjestu. Redovna godišnja anketa o zadovoljstvu korisnika usluge provedena u skladu sa ISO standardima, u 2019. godini pokazala je da je prosječna ocjena zadovoljstva korisnika 4,05 (rang ocjena od 1 do 5). Cilj nam je da tokom 2020. godine ocjena zadovoljstva korisnika bude uvećana na minimalno 4,2. Tokom protekla tri mjeseca, broj opravdanih reklamacija na kvalitet grijanja, u odnosu na isti period u prošloj sezoni, smanjen je za 18 odsto, dok su gubici toplotne energije na distributivnoj mreži smanjeni za 7 odsto – kažu u Eko toplanama.

Takođe, kada je riječ o odnosima sa korisinicima, ističu da nakon odluka Ustavnog suda Republike Srpske u vezi sa ocjenjivanjem ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredaba Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, Eko toplane nastavljaju poslovanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

– Naglasak stavljamo na povećanje kvaliteta usluge i komunikaciju sa kranjim korisnicima, tim prije što su odlukama Ustavnog suda potvrđene kao ustavne i zakonite odredbe koje se odnose na isključenje, mjerenje, prigovore korisnika, cijene i obračun isporučene toplotne energije, a odnosi imeđu Eko toplana i korisnika koji su u obligacionom odnosu ostaju nepromijenjeni – naglašavaju iz Eko toplana.

Očuvanje životne sredine i smanjenje zagađenja vazduha

Prelaskom na obnovljivi izvor energije, u Banjaluci je smanjeno zagađenje vazduha, pa je grad na Vrbasu danas jedan od rijetkih većih gradova u regionu koji nema problem sa kvalitetom vazduha, a rezultati svakodnevnih mjerenja od strane akreditovane institucije Instituta za građevinarstvo “IG”, pokazuju da je kvalitet vazduha u našem gradu u prvoj kategoriji.

Kada je riječ o potrošnji energenta, za prva tri mjeseca ove sezone, sistem daljinskog grijanja u potpunosti je funkcionisao na drvnu sječku, bez potrošnje mazuta.

Energent i cijene grijanja

Energent za sezonu 2019/2020, obezbijeđen je na domaćem tržištu, a kao i do sada u potpunosti je plaćen sopstvenim sredstvima, bez finansijske pomoći javnih institucija, što je pokazatelj samoodrživosti i funkcionalnosti Eko toplana kao privrednog društva.

Važno je napomenuti da su cijene grijanja u ovoj sezoni za sve korisnike ostale iste, uprkos značajnom povećanju cijena električne energije u septembru prošle godine za industrijske potrošače, pa samim tim i za Eko toplane.

Plan za narednu sezonu

Od samog početka obavljanja komunalne djelatnosti, najveći izazov za Eko toplane je stanje distributivne mreže, koja je stara skoro pet decenija i u koju se u proteklom periodu nije dovoljno ulagalo.

U toku su završne pripreme plana investicija u distributivnu mrežu za period od maja do septembra ove godine.

Osnovni cilj plana je da se kroz realizaciju planiranih investicija u narednoj sezoni grijanja dodatno poboljša kvalitet isporuke toplotne energije, a samim tim i zadovoljstvo korisnika podigne na viši nivo.

(srpskainfo/A.E.)