Povodom izjave u medijima direktorice Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje da na zahtjeve upućene Gradskoj upravi nije dobila povratne informacije, obavještavamo da se od momenta prijema zahtjeva odmah i kontinuirano vrši komunikacija sa upravom Centra, i to iz više resornih odjeljenja, upravo u cilju pribavljanja dodatnih pojašnjenja oko zahtjeva dobavljača, za šta postoje i materijalni dokazi, navode iz Gradske uprave Banjaluka.

“Naime, od Centra smo zatražili na uvid tendersku dokumentaciju i potpisan ugovor sa dobavljačem za hranu „Novoteks“ d.o.o. Banja Luka, kao i obavještenje da je u tenderskoj dokumentaciji definisana mogućnost promjene cijena, ukoliko se cijene na tržištu povećaju ili smanje za više od 5%, kako bi se mogli izjasniti o istome.

Uvidom u dostavljeni potpisani Ugovor, utvrđeno je da se prema članu 2. ugovora roba nabavlja po cijenama datim u ponudi, koje se ne mogu mijenjati do isteka ugovora.

To  znači, da se prema dostavljenoj dokumentaciji ugovor ne bi mogao ni aneksirati, jer se Dobavljač predmetnim ugovorom, članom 2. izričito obavezao i pristao na fiksni iznos.

Prema tome, iz navedenog se jasno vidi da imenovanje Upravnog odbora uopšte nije od uticaja na predmetnu stvar, kako stoji u navodu”, navodi se u saopštenju.

Bitno je napomenuti da je Grad, ističu, svjestan promjene tržišnih uslova poslovanja, velike i nekontrolisane inflacije, spreman razgovarati sa rukovodstvom Centra i Dobavljačem u cilju prevazilaženja novonastale situacije, obezbijediti i dodatna sredstva u budžetu za ove namjene kako djeca ni u jednom slučaju ne bi ostala bez obroka.